Els joves que es volen inserir en el món laboral pateixen una situació traumàtica a causa dels contractes indeterminats. Aquesta és una de les conclusions de l’informe presentat per la UGT, que assegura que la tendència del mercat de treball és oferir a la joventut una feina “inestable i precària”. “Els joves que vulguin treballar a la comarca –diuen des del sindicat– seran joves treballadors pobres en estabilitat, aspiracions i expectatives laborals, que treballaran per poder sobreviure mes a mes”.

CONTRACTES TEMPORALS INDETERMINATS

contractes joves

Font: UGT

Aquesta afirmació està basada en dades reals. Segons l’informe presentat per la UGT, durant l’any 2015 es van formalitzar al Vallès Oriental un total de 46.495 contractes temporals a joves menors de 30 anys. La majoria d’aquestes contractacions (22.878 que representen el 49,20% del total de la contractació temporal) van tenir una durada de dies o setmanes.

El contracte indeterminat va ser el segon tipus més freqüent l’any 2015. Es tracta d’un model de contractació de la qual no es pot saber la durada, Però tot i així, es van signar 13.603 menys respecte al contracte més precari (el d’una durada inferior o igual a un mes).

D’altra banda, el contracte menys realitzat va ser el de 18 a 24 mesos. D’aquest, se’n van signar un total de 13 durant tot l’any 2015, que representen 22.865 contractes menys que el de durada inferior o igual a un mes.

CONTRACTES TEMPORALS DETERMINATS

Segons el sindicat, el 70% dels contractes temporals determinats formalitzats al Vallès Oriental durant l’any 2015 entre el col·lectiu de joves van tenir una durada inferior a un mes. Les contractacions per un període d’un a tres mesos van representar el 14,51%, mentre que les d’una durada de 12 a més de 24 mesos no van arribar al 0,3% del total.

TEMPORALITAT EN TEMPS DE CRISI

L’informe de la UGT analitza el canvi sofert en la contractació temporal juvenil comparant els anys 2007 (inici oficial de la crisi econòmica) i 2015. El decrement que mostra l’estudi en aquest sentit és evident. Si l’any 2007 el total de contractes realitzats a joves menors de 30 anys va ser de 62.987, el 2015 va ser de 46.495 contractes. Segons el sindicat, al Vallès Oriental s’han deixat de fer 16.492 contractes entre el col·lectiu de població estudiat, xifra que representa una caiguda de la contractació temporal del 26,18%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.