Sergi Ruiz.

Sergi Ruiz.

Formar part de la candidatura que acabaria guanyant les eleccions del 2007 havia de tenir els seus avantatges. Això és el que devia pensar l’actual regidor d’Economia, Educació i Processos Interns de Vilanova del Vallès, qui aquell mateix any va iniciar la reforma i ampliació del seu habitatge particular, situat a la plaça del Poble, abans que l’Ajuntament li concedís la llicència municipal d’obres. Aleshores no tenia cap càrrec ni responsabilitat política, però el cas s’ha perllongat en el temps fins a dia d’avui.

Malgrat que els treballs van acabar el 2009, els tècnics municipals encara no han pogut certificar la finalització, així com tampoc que el resultat definitiu es correspongui amb el que es va preveure al projecte. Sergi Ruiz Vilar va passar d’ocupar el número quatre el 2007 al dos el 2011 en la llista d’Unitat per Vilanova (UpV) encapçalada per Oriol Safont, i actualment és un dels membres de l’equip de govern.

Imatge de la campanya electoral del 2011.

Imatge de la campanya electoral del 2011.

L’expedient d’obres OB-108/07, al qual ha tingut accés Setdies.cat, conté diverses irregularitats, principalment relacionades amb les dates en què l’Ajuntament va concedir la llicència municipal. Mentre en alguns documents oficials es diu que va ser el 9 de maig de 2007, en altres s’afirma que va ser el 15. Aquesta diferència resulta alarmant en tractar-se d’una administració pública. En qualsevol cas, va ser la Junta de Govern, l’òrgan que va aprovar el permís que l’ara regidor va sol·licitar el 27 d’abril de 2007.

INICI DE LES OBRES ABANS D’HORA

Còpia de l'informe redactat per l'arquitecta municipal. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

Còpia de l’informe redactat per l’arquitecta municipal. (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre)

El 22 de maig de 2007, l’arquitecta municipal Laura Fusté va realitzar una inspecció d’ofici, i des de l’exterior, a la finca del regidor. Va poder comprovar que els treballs havien començat, malgrat que Ruiz encara no tenia el permís. Així ho explica en l’informe que va redactar i que figura en els arxius de l’Ajuntament amb el número 2007/191: “Es detecta que s’estan executant obres consistents en l’enderroc d’envans a la primera planta. Revisats els expedients administratius, en data de 27 d’abril de 2007 i amb número de registre 1.491, s’ha sol·licitat llicència per obres de reforma i ampliació de l’habitatge, però aquesta, ara com ara, encara no ha estat concedida”.

L’arquitecta tècnica municipal, que va acompanyar el seu informe amb quatre fotografies, va concloure: “Vist tot això, sembla adient procedir a decretar de forma immediata l’aturament de les obres i incoar el procediment sancionador pertinent”.

El mateix 22 de maig de 2007, la també arquitecta municipal Mònica Oliveres va fer un informe en què destacava: “Atès que segons inspecció i informe emès per l’arquitecta tècnica municipal les obres han començat abans d’hora, en practicar la liquidació s’aplicarà el recàrrec oportú”. El regidor va acabar pagant un total de 3.813,03 euros, quantitat que es desglossa de la següent manera: 1.971,60 euros per l’impost de construccions, 295,74 euros per la llicència d’obres, 12,02 euros per la placa d’obres, 400 euros per la fiança… i 1.133,67 euros com a sanció per haver iniciat els treballs sense autorització municipal.

Segons ha pogut saber Setdies.cat, el mateix dia que el regidor va sol·licitar la llicència d’obres (27 d’abril de 2007), el secretari municipal el va informar de l’inici del tràmit de l’expedient i que el procediment es resoldria i li seria notificat en el termini màxim de dos mesos. “Transcorregut aquest temps sense resolució expressa es podrà considerar que la petició ha estat estimada –deia l’escrit del funcionari–. En qualsevol cas, el silenci positiu per si sol no habilita per a l’inici de les obres, sinó que caldrà realitzar l’oportuna liquidació de drets d’acord a les Ordenances Fiscals”. És a dir, que les obres de reforma i ampliació de l’habitatge no es podien iniciar sense haver passat prèviament per caixa. Segons els documents oficials, ni va esperar a tenir la llicència, ni va abonar un sol euro abans de començar els treballs.

BALL DE DATES A L’EXPEDIENT

Les dates que apareixen a l’expedient d’obres del regidor ballen. Si bé l’arquitecta tècnica va realitzar la seva inspecció ocular el 22 de maig de 2007 i aquell mateix dia va redactar un informe en què especificava que els treballs havien començat malgrat que la llicència encara no havia estat concedida (informe que va ser avalat el mateix dia per un altre de l’arquitecta municipal que afirmava que se li aplicaria un recàrrec en la liquidació final per aquest motiu, com així va ser), en alguns documents es concreta que el permís es va concedir el 9 de maig de 2007, però també hi ha papers on es pot llegir que va ser el 15 de maig. En aquest sentit, la confusió és total.

Sigui com sigui, a partir de l’informe tècnic del 22 de maig la maquinària municipal es va posar en marxa. El 23, un dia després, la Junta de Govern Local va aprovar la reforma i ampliació del seu habitatge. El secretari de l’Ajuntament va signar el 24 un escrit on s’informava el regidor d’aquest fet i un dia més tard, el 25, l’interessat va rebre la notificació.

PROBLEMES PER CERTIFICAR LA FI D’OBRA

El 14 d’abril de 2009, gairebé dos anys després d’iniciar-se la reforma, Ruiz va comunicar a l’Ajuntament la finalització, tot sol·licitant la devolució de la fiança de 400 euros dipositada en el seu dia. Però el regidor no va acompanyar la seva sol·licitud amb la documentació que es requereix per a realitzar aquest tràmit: el certificat de final d’obra signat pel tècnic director i l’imprès 902 d’alta al cadastre de l’ampliació realitzada. Aquests documents són imprescindibles per tancar l’expedient.

Les eleccions municipals de maig de 2011 van col·locar Sergi Ruiz a l’equip de govern. A partir d’aquell moment, els tràmits amb l’Ajuntament de Vilanova els va continuar la seva esposa, Mercè Gordo, copropietària de l’habitatge.

El 19 de desembre de 2011, Mercè Gordo, esposa de Sergi Ruiz –qui ja era regidor i no debia veure enterbolida la seva carrera política amb un tema com aquest–, va presentar a l’Ajuntament un escrit exposant que tenia dificultats per a obtenir el certificat de final d’obra signat per l’arquitecte director, alhora que informava l’Administració que havia presentat una queixa en el Col·legi d’Arquitectes perquè actués com a arbitre en el conflicte. En el mateix document demanava que es tingués en compte aquest fet i que es concedís un període de sis mesos perquè el Col·legi resolgués i que el mateix professional o un altre avalés la certificació.

El 16 de gener de 2012, després que l’arquitecta municipal fes un informe i amb l’objectiu de tancar degudament l’expedient, l’Ajuntament va requerir la dona del regidor per a què, en el termini de sis mesos, sol·licités la llicència de primera ocupació municipal aportant documents com el certificat final d’obra signat pels tècnics (arquitecte i aparellador) i degudament visat pels col·legis professionals respectius, l’imprés 902 d’alta al cadastre de l’ampliació realitzada a l’habitatge, i el contracte i certificat d’un centre gestor de residus autoritzat, justificant la correcta recepció dels residus generats a l’obra.

El 31 de maig de 2007, el regidor havia presentat una instància relacionada amb aquesta documentació: els visats conforme un arquitecte i un aparellador assumien les obres i el contracte signat amb l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, SA, amb seu social a Vilanova del Vallès i planta de tractament a Badalona. Uns dies després, el 4 de juny, l’arquitecta municipal Mònica Oliveres va respondre Sergi Ruíz que “la correcta gestió dels residus de construcció s’haurà d’acreditar mitjançant les factures dels dipòsits de runes i altres residus un cop aquests s’hagin efectuat a l’abocador autoritzat”. És a dir, que el contracte per si sol no tenia cap validesa per a l’Ajuntament, sinó que era necessari acreditar que, en efecte, les restes de la reforma i ampliació de l’habitatge havien estat gestionats de forma controlada. Però, pel que es veu, el 2012 (cinc anys més tard) encara no ho podia justificar que havia estat així.

“No queda clar on s’han abocat els residus; mentre a qualsevol ciutadà que vol fer una obra se li exigeix al principi, a ell no se li ha exigit en tot el procediment”, expliquen les fonts consultades.

IRREGULAR EN LA SEVA PRÒPIA CASA?

Imatge de la part posterior de la casa.

Imatge de la part posterior de la casa, situada en primer terme de la fotografia.

Malgrat que la llicència municipal va ser concedida de forma correcta (això sí, després d’iniciar-se l’obra), l’Ajuntament està ara pendent de rebre el certificat de finalització i la comunicació prèvia de primera utilització que acrediti la fi dels treballs. El tràmit següent serà comprovar que l’ampliació realitzada s’ajusta al permís i que l’habitatge està en condicions òptimes per ser utilitzat. El 24 de maig de 2007, l’alcalde, Oriol Safont (UpV), ja li va advertir en un escrit que, un cop acabada la reforma i ampliació, hauria de “sol·licitar llicència de primera utilització […] juntament amb la presentació del certificat final de l’obra signat pels tècnics competents”. Segons les fonts consultades, aquest tràmit podria no haver-se arribat a realitzar mai, fet que hauria donat peu a la rocambolesca situació de què el regidor estigués vivint “de forma irregular” en la seva pròpia casa.

Les mateixes fonts indiquen que, en el cas de l’habitatge del regidor, es podria estar incomplint la normativa perquè “s’està ocupant una obra (ampliació d’una ja existent) sense que el propietari ho hagi comunicat degudament a l’Ajuntament i sense tenir les garanties que es compleixen tots els requisits”. Segons l’article 75.2 del Reglament sobre protecció urbanística, només es pot ocupar o utilitzar un edifici o una construcció transcorregut un mes des de la presentació de la documentació requerida per què es decreti la finalització dels treballs, sense que l’Administració competent “hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada”.

En el supòsit que la reforma l’habitatge no disposi encara del certificat de fi d’obra, cosa que provocaria que l’expedient continués obert a hores d’ara, el regidor i la seva família haurien gaudit des de l’any 2009 de la “nova” casa al mateix preu de la “vella”. O el que és el mateix, pagant l’Impost de béns immobles (IBI) d’acord amb els metres que tenia la construcció original i no dels que ara té a conseqüència de l’ampliació. La mateixa fórmula es podria aplicar en relació al valor cadastral.

6 Responses

 1. Esther G.

  La història és una mica forta, no? I més venint d’algú que és regidor…

  Respon
 2. Sergi Ruiz i Vilar

  En referència a la notícia publicada en el diari digital setdies.cat, en data 12 de març de 2015, i com a persona directament afectada pel que s’hi explica voldria aclarir diversos aspectes:

  1.- Com he explicat en diferents ocasions, plens municipals inclosos i sovint quan s´apropen eleccions, el maig de l’any 2007, no essent regidor de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, vaig iniciar les obres d’ampliació del meu habitatge familiar, sense disposar encara del document formal corresponent a la llicència municipal, tot i que el mes d’abril ja havia entrat tota la documentació necessària i que aquesta s’estava tramitant. Aquestes obres van ser aturades dos dies després del seu inici al ser alertat de la situació. El dia 23 de maig de 2007, al ser concedida la Llicència Municipal d’Obres, la Junta de Govern Local em va comunicar l’aplicació d’una sanció que vaig pagar escrupolosament. Per tant, després d’obtenir la Llicència Municipal d’Obres vaig prosseguir els treballs que havia aturat, i ho vaig fer havent pagat ja degudament tant l’impost, com la taxa com aquesta sanció.

  2.- Ara com ara encara no disposo del Certificat Final de l’Obra, reclamat repetides vegades a l’arquitecte que les dirigí, perquè a causa de greus deficiències en l’execució de l’obra realitzada estic en desacord amb ell i no he pogut aconseguir que me’l lliuri.

  3.- És fals que no hi hagi a l’expedient el document 902N d’alta al cadastre de l’ampliació realitzada al meu habitatge. Es va presentar l’any 2012 a l’Ajuntament tot i no disposar del Certificat Final d’Obra pels problemes referits amb l’arquitecte Director, ja que de forma voluntària vaig aportar tota la resta d’informació necessària per tributar correctament des de llavors. Aquesta documentació es troba en l’expedient corresponent per al que puc aportar la documentació que ho demostra, si així es creu oportú.

  4.- Per tant és fals que no estigui pagant l’IBI i tots els impostos corresponents a l’habitatge ampliat. Aquesta documentació es troba en l’expedient corresponent per la qual cosa puc aportar la documentació que ho demostra, si així es creu oportú.

  5.- I també és fals que no hi hagi a l’expedient d’obres documentació relativa a la gestió de residus de l’obra que es va dur a terme pel constructor. Aquesta documentació es troba en l’expedient corresponent per la qual cosa puc aportar la documentació que ho demostra, si així es creu oportú.

  Hagués agraït, i em sembla que hagués estat molt més correcte, que l’autor de la notícia hagués contrastat degudament totes les dades abans de publicar-les.

  Això no obstant, haig d’afegir que no se m’escapen ni les dates en què ens trobem, amb unes eleccions municipals ben a prop, ni els motius que porten a alguns grups polítics a difondre informació malintencionada amb la clara voluntat de desacreditar una persona i una opció política. Probablement s’utilizin aquests recursos per falta d’altres de més nobles.

  En qualsevol cas estic a la vostra disposició pel que sigui necessari.

  Sergi Ruiz i Vilar

  Respon
 3. Àlex B.

  Tot el que vostè vulgui, senyor Ruiz, però el cas i la qüestió de fons és que, formant part de la candidatura d’Unitat per Vilanova, va començar una obra sense la llicència municipal. Espero que durant la seva etapa de regidor no hagi actuat en l’àmbit públic com ho va fer en el privat.

  Respon
 4. Antoni Romanos

  Jo també vaig aparcar el cotxe a un lloc prohibit, tot i saber que hauría de pagar una multa.
  En sembla increïble que Setdies es prengui tant interès amb aquesta notícia, si no és amb el clar proposit de desprestigiar al Sr. Ruiz.
  Aquest senyor, només que per la seva dedicació a Vilanova, no és mereixedor d’aquest tracte.
  Penso que hauríem d’apendre a valorar les persones pels seus actes positius.
  Mai ningú ha comès una infracció sense mala intencionalitat?
  Ha fet el Sr.Ruiz mal a algú?
  No ha corregit correctament i pagat la sanció?
  Increïble….

  Antonio Romanos

  Respon
 5. Ana Martín.

  No tengo el honor de conocer al señor Ruiz, de manera que ni siquiera puedo hacer ninguna valoración sobre él más allá de lo que se dice en la notícia y lo que él mismo reconoce en su réplica. Es más, desearía que los hechos nunca se hubieran producido, ya que eso conllevaría que nunca se cometió irregularidad alguna como comenzar una obra sin tener la licencia municipal.

  Dicho ésto, lo que me parece increíble (además de una injustícia) es que que se critique al medio de comunicación, que lo único que hace es actuar como correa de transmisión entre los hechos irregulares y los ciudadanos. Creo que ir contra el mensajero le hace un flaco favor a sus argumentos. Para defender la honestidad de alguien no es necesario atacar a quien se limita a explicar. Guste o no, los hechos son los hechos y no hay más vuelta de hoja.

  ¿Empezó o no empezó el regidor la reforma de su casa sin licencia municipal y fue sancionado por ello? ¿Sí? Debate finalizado… a no ser que los comparsas del señor Ruiz sigan justificando unos hechos que son injustificables.

  Muchas gracias.

  Respon
 6. Antoni Romanos

  Estimada Sra./Srta Martín.
  Ya que usted da el debate por finalizado, yo también lo haré, pero no sin antes aclararle lo siguiente:

  Como bien dice, y pienso que así debe ser, no tiene el honor de conocer al Sr. Ruiz, yo le comunico que como Ciudadano de Vilanova, no solamente tengo el honor, sino que también al igual que yo muchos ciudadanos de Vilanova, tengo el gran placer.

  En ningún momento he arremetido ni contra el mensajero ni contra la revista que ha publicado el artículo. Sencillamente, al igual que otros comentaristas he escrito mi opinión al respecto y que me parecía “Increible”

  Me permito como lector asiduo poder comentar, y conste claramente que solamente es mi humilde impresión, que el énfasis en la redacción del artículo y los detalles increíblemente publicados en el mismo, (si no se dispone de una fuente malintencionada). deja entrever que “Setdies” pueda llegar algún día a no poder presumir de ser “Periòdic Indepent del Vallés Oriental” como reza su anagrama. Ya que claramente arremete ante una alegalidad administrativa del Sr.Ruiz presentándola casi como un delito.

  Solamente es mi humilde impresión percibida ante la lectura del artículo publicado.
  Pido anticipadas disculpas si en algún momento he herido su criterio al respecto

  Muy Atentamente.

  Antonio Romanos

  Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.