El passat dijous 27 de novembre de 2014, el ple de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar per unanimitat de tots els grups el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per construir els edificis de l’escola Soler de Vilardell i el de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny.

Aquest conveni estableix que l’Ajuntament de Sant Celoni aportarà 1 milió i mig d’euros per a la construcció de tots dos edificis. Aquesta aportació es distribuirà de la següent manera:

Edifici de l’escola Soler de Vilardell 1.050.000 €
Edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny 450.000 €

L’Ajuntament farà una aportació inicial de 750.000 € a l’avançada, un cop estiguin redactats, supervisats i aprovats els projectes executius dels dos edificis i estiguin aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’execució de les obres.

En cas que una de les actuacions s’aprovi abans que l’altra, l’aportació de l’Ajuntament serà proporcional als imports totals de cada edifici.

La Generalitat de Catalunya ja ha contractat els equips redactors dels projectes executius dels dos edificis. Durant el mes de novembre, la regidora de Cultura i Educació i diversos tècnics de l’Ajuntament han fet dues reunions amb els equips redactors per fer el seguiment del projecte.

El calendari amb el que s’està treballant conjuntament amb el Departament d’Ensenyament és el següent:

1. Edifici de l’escola Soler de Vilardell

  • Finals de desembre de 2014: Presentació del projecte bàsic i executiu a la comunitat educativa del centre.
  • De gener a maig de 2015: Tancament del projecte executiu i procés de licitació de l’obra
  • Juny de 2015: Adjudicació de l’obra i inici de les obres

L’edifici de l’escola Soler de Vilardell és un edifici d’una línia educativa de construcció tradicional. Es preveu que la duració de l’obra sigui de 14 mesos.

2. Edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny

  • Gener de 2015: Presentació del projecte bàsic i executiu a la comunitat educativa del centre.
  • De  gener a maig de 2015: Tancament del projecte executiu i procés de licitació de l’obra
  • Juny de 2015: Adjudicació de l’obra i inici de les obres
  • L’edifici de Formació Professional de l’Institut Baix Montseny és un edifici, de construcció tradicional, de tallers i aules per ubicar els cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment. Es preveu que la duració de l’obra sigui de 14 mesos.

Es preveu que totes dues obres puguin anar en paral·lel, però, al ser molt propera la seva ubicació, s’acabarà de valorar amb les empreses constructores la seva compatibilitat.

Un cop enllestides les obres, la propietat de l’edifici de Formació Professional serà de la Generalitat de Catalunya i la de l’edifici de l’Escola Soler de Vilardell serà de l’Ajuntament de Sant Celoni, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent. L’edifici Puigdollers on es troba ubicada, en l’actualitat, l’escola Soler de Vilardell quedarà desafectat com a equipament escolar i passarà a ser de plena propietat municipal.

El conveni s’ha aprovat amb informes favorables de la Intervenció i Secretaria de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Sant Celoni.

La regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, comenta que “la construcció d’aquests dos edificis està sent un camí llarg i laboriós, com Ajuntament, hem fet una aposta decidida, posant a disposició del Departament 1.500.000 d’Euros, ja que sense aquesta aportació no seria possible fer realitat les obres. Tant l’escola Soler de Vilardell com l’INS Baix Montseny ofereixen un projecte educatiu de qualitat i els hi hem de dotar de l’equipament que mereixen. Un municipi que prioritza l’educació dels seus ciutadans fa una aposta clara per un millor futur per a tota la comunitat i tots ens hem de felicitar”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.