L'alcalde, Josep Mayoral, i el regidor d'Obres i Projectes, Albert Camps, han explicat en què consistiran els treballs. (Foto: Ajuntament)

L’alcalde, Josep Mayoral, i el regidor d’Obres i Projectes, Albert Camps, han explicat en què consistiran els treballs. (Foto: Ajuntament)

L’equip de govern de Granollers ha presentat el projecte d’ampliació de la vorera nord del carrer d’Agustí Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Girona. En total, s’actuarà en 210 metres lineals amb l’objectiu d’incrementar l’espai disponible per al vianant, afavorir-ne l’accessibilitat i augmentar-ne la seguretat.

Aquest tram de carrer té una alta intensitat de pas, tant de vianants (9.000 persones diàries) com de vehicles. La vorera nord passarà a tenir 4,3 metres de mitjana i mantindrà l’aparcament en filera, mentre que a la vorera sud, l’aparcament es canviarà de bateria a filera. Amb aquesta renovació el carrer tindrà 44 places d’aparcament, 13 menys que fins ara.

A més, es crearan orelleres en els passos de vianants per millorar la visibilitat entre vehicle i vianant. També es farà un nou pas de vianants al costat est del pont i el pas de vianants existent a la cruïlla amb el carrer de Tetuan es farà elevat, per garantir l’accessibilitat, fer reduir la velocitat dels vehicles i afavorir la visibilitat, a l’hora d’accedir al carrer de Vinyamata.

RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE SERVEIS

Pel que fa als serveis es preveu la renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable, l’ampliació de la xarxa elèctrica i el soterrament de les línies aèries elèctriques i telefòniques existents. El nou enllumenat seran columnes amb una doble lluminària, una per a la calçada i una per als vianants, similar a l’enllumenat instal·lat a la reforma executada al carrer de Girona, entre el carrer de Vinyamata i el carrer de Francesc Ribas. També es reforçarà la il·luminació dels passos de vianants per millorar la seguretat viària.

A més, es renovarà l’arbrat existent amb la plantació a la vorera de dos tipus d’espècies alternades al llarg del carrer, de manera que es guanyarà color i variació paisatgística. Al primer tram de vorera, entre el carrer de Girona i el carrer de Tetuan, on no hi ha aparcament en filera, es proposa plantar només un tipus d’espècie d’arbre de creixement vertical, per tal que la capçada interfereixi menys amb els vehicles que circulin per la calçada.

MATERIALS RECICLABLES

El projecte preveu la utilització de materials reciclats per fer la subbase del carrer així com l’aplicació de paviment asfàltic que redueix el soroll provocat pel trànsit. La renovació de l’enllumenat també es farà amb llums led, més eficients. També es col·locaran bancs i cadires, de material reciclat i menor manteniment, per crear zones de descans.

D’altra banda es crearà una xarxa d’aigua no potable, que anirà connectada a la xarxa instal·lada al carrer de Girona, per a un aprofitament futur de les aigües freàtiques.

Leave a Reply

Your email address will not be published.