La Diputació de Barcelona ha realitat l’actualització cartogràfica topogràfica urbana digital 3D escala 1:1000 de Vallgorguina. L’actualització d’aquesta cartografia facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques per l’Ajuntament. El cost ha estat de 31.621 euros.

Per a la realització d’aquests mapes s’han cartografiat 587 hectàrees de Vallgorguina. La cartografia recull les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable de cada un dels municipis, així com les hectàrees de sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del seu àmbit territorial.

Els mapes estan realitzats a partir de les fotografies aèries que es cartografien amb tècniques fotogramètriques i treball de camp, estructurada en sis fitxers que comprenen l’altimetria, la planimetria, toponímia, vialer, polígons i model digital del terreny, realitzats d’acord amb les tècniques aprovades per la Comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.