Imatge de l'entrega del pla. (Foto: Diputació)

Imatge de l’entrega del pla. (Foto: Diputació)

La Diputació ha realitzat el Pla director d’aigua potable i estudi de tarifes i també el projecte de renovació del clavegueram del carrer Barcelona de Cardedeu. Els dos treballs han estat lliurats pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde de Cardedeu, Enric Olivé.

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

El Pla director d’abastament d’aigua potable ha permès la realització de l’inventari de la xarxa, incloent totes les conduccions d’aigua, els pous i els dipòsits visitables, avaluant-ne el seu estat de conservació. A partir de les dades recollides s’ha fet un diagnòstic del funcionament de la xarxa i unes propostes de millora.

Els objectius de les mesures són disminuir els risc de fuites, assegurar el subministrament en cas d’avaria, augmentar el control sobre la xarxa així com el seu rendiment. Totes aquestes millores s’aconseguiran mitjançant el tancament d’anells perimetrals que permetran l’abastament des de dos punt diferents de la xarxa en cas d’avaria, la reposició de les canonades més antigues, la conservació de pous i dipòsits i la instal·lació de noves arquetes i registres. El cost total d’aquests accions suposaria una inversió de 1,58 milions d’euros.

D’altra banda, dins l’estudi de les tarifes de l’aigua s’han avaluat els costos d’explotació del servei d’aigua potable al municipi, així com els ingressos que se n’obtenen per poder determinar unes tarifes que permetin assolir l’equilibri econòmic del servei mantenint la seva qualitat.

RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM

En aquesta trobada, també s’ha fet lliurament del projecte de renovació de la canonada de clavegueram del carrer Barcelona, ja que aquesta presenta problemes de desgast per la seva antiguitat, així com resoldre la problemàtica de manca de capacitat en cas de pluges fortes.

La nova canonada es projecta amb un major pendent de manera que s’augmenta la velocitat mínima de circulació i es facilita el correcte desguàs de la xarxa, afavorint així l’eliminació dels sediments sòlids. El projecte també preveu més pous de registre intermedis per permetre la inspecció i manteniment de les canonades, nous embornals per a la recollida de les aigües de pluja i noves escomeses fins a les façanes dels edificis.

En conjunt, el cost total de les actuacions previstes en el projecte és de 251.195 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.