verd urbà lliçà de vall

Josep Ramon Mut i Josep Serra. (Foto: Diputació)

La Diputació ha realitzat el Pla director del verd urbà de Lliça de Vall, una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública. El treball ha estat lliurat pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde de Lliçà de Vall, Josep Serra.

Aquest estudi permet al municipi conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient a partir de l’inventari i diagnosi dels diferents espais verds i de l’arbrat viari.

El Pla determina que Lliçà de Vall disposa de 21 hectàrees d’espais verds urbans. D’aquest total de superfície verda, els espais de transició amb l’entorn suposen un 47%, els espais verds en equipaments un 22%, els parcs un 14% i el 17% restant es troba en d’altres tipologies com ara jardins, places o elements de vialitat.

D’acord amb aquestes xifres, el Pla determina que el quantitat de metres quadrats per habitant és molt bona i fa que el municipi estigui per sobre de la mitjana d’Espanya de les ciutats del seu rang, amb 33,60 m2/habitant.

El Pla director ha analitzat la gestió dels espais verds i l’arbrat viari i se n’han fet propostes com ara la necessitat de millorar la gestió de poda i la formació de treballadors en aquest àmbit, millorar la planificació i control del reg dels espais verds per fer un millor ús dels recursos hídrics, establir un pla de renovació de l’arbrat per tal de millorar la diversitat d’espècies i eliminar posicions inviables en algunes voreres i intensificar la naturalització de les zones verdes de transició.

El document també incorpora un Pla d’inversions per els propers anys, periodificat segons prioritats, per a facilitar l’execució de les millores de forma gradual. Tot i haver-hi assignat cost, algunes de les actuacions podran ser assumides directament per la brigada municipal.

El Pla, que ha tingut un cost de 9.000 euros aportats per la Diputació, determina que el cost total anual de les actuacions previstes i les inversions per a la millora i manteniment dels espais existents és de 83.725 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.