L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana amortitzarà durant aquest mes de juliol el préstec denominat “número 8” de l’informe d’intervenció 4/2016, per un import pendent de 297.500,10 euros. Amb aquesta operació, l’Administració pública té pendents un total de 22 crèdits per valor de 5.569.816,37 euros.

L’operació d’amotització serà possible gràcies al superàvit que es va obtenir en la liquidació del pressupost 2015. De fet, l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, determina que: “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda”. 

Amb aquesta operació s’amortitzarà un préstec que vencia a 1 de setembre de 2021, que s’està pagant a un tipus d’interès del 2,75%; l’operació no tindrà cap comissió de cancel·lació. L’Ajuntament té intenció de realitzar un nou anàlisi financer dels crèdits pendents per determinar la conveniència d’amortitzar més endeutament abans de finalitzar l’exercici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.