Primera instància.

Primera instància.

La sospita de possibles irregularitats en la quantitat de diners que l’alcalde de la Roca del Vallès va percebre durant l’any 2010, va fer que un veí del municipi presentés a l’Ajuntament una instància demanant informació sobre aquesta qüestió. L’escrit es va registrar el 3 de maig de 2013 i, tot i el temps transcorregut (més d’un any i mig) i que les dades sol·licitades són de caràcter públic, des de l’Ajuntament no només no s’ha facilitat encara la informació requerida, sinó que ni tan sols se li ha respòs en un sentit o un altre.

UNA INSTÀNCIA MAI RESPOSTA

El que va cobrar Rafael Ros (CiU) de les arques públiques l’any 2010 sembla ser un secret d’Estat. Només així s’explica que el veí que el maig de 2013 es va interessar sobre la qüestió encara no hagi obtingut resposta oficial a la seva consulta. En concret, la instància presentada per aquest ciutadà preguntava pel “salari exacte” que va cobrar l’alcalde de la Roca incloent el que va percebre “en concepte de dietes, despeses, retribucions per la seva assistència al ple i a les comissions o per qualsevol altre motiu, tant les dineràries com les que es poguessin haver-hi produït en espècie”. Davant la sospita que des de l’Ajuntament se li pogués facilitar informació incompleta, va demanar que la secretària municipal, aleshores Dolores Melero Guirao, certifiqués l’autenticitat de la documentació entregada.

003 copiaEl temps va transcórrer sense que l’Ajuntament proporcionés al veí cap dada, ni tan sols respondre a la seva petició. El 3 d’agost de 2013 es van complir els tres mesos que, d’acord a la llei, les Administracions públiques tenen com a temps màxim per a respondre a qualsevol petició que rebin. El 18 d’octubre, el ciutadà va presentar un nou escrit, en aquest cas un requeriment previ a la via contenciós-administrativa, amb l’objectiu d’aconseguir la informació requerida.

“L’article 43.1 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú permet entendre estimada la sol·licitud pel transcurs del termini, amb la producció d’un acte administratiu presumpte positiu”, apuntava el ciutadà en el seu nou escrit adreçat a l’Ajuntament. De la mateixa, l’interessat recordava que l’article 29.2 de la Llei de la Jurisdicció contenciós-administrativa autoritza a la part administrada a efectuar un requeriment a l’Administració per al compliment dels actes administratius ferms que li són favorables per tal que, en cas d’incompliment, puguin recórrer als tribunals.

DEMANA LA DIMISSIÓ DE L’ALCALDE

Josep Rull, Jordi Turull i Rafael Ros.

Josep Rull, Jordi Turull i Rafael Ros.

El requeriment previ presentat el 18 d’octubre de 2013 també feia referència a “l’actitud obstruccionista que sembla presentar” Rafael Ros respecte de facilitar informació relativa a les seves retribucions dineràries o en espècie. En opinió del veí, aquest vel de silenci “resulta de la màxima gravetat, en especial si es pren en consideració la gravíssima situació de crisi econòmica que pateix el municipi”. Per no respondre les sol·licituds dels ciutadans de la Roca “i no informar d’aspectes fonamentals”, el veí va demanar la “dimissió irrevocable” de l’alcalde.

Com era de preveure, aquest nou escrit tampoc va obtenir resposta per part de l’Ajuntament; i molt menys l’efecte de provocar la dimissió de Rafael Ros. El convergent es manté en el seu lloc, de la mateixa manera que manté el seu silenci al voltant de les retribucions municipals que va percebre durant l’any 2010.

QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES

Resposta que va donar el Síndic de Greuges.

Resposta que va donar el Síndic de Greuges.

Lluny d’oblidar-se del tema, el veí es va adreçar al Síndic de Greuges i va presentar el 24 de gener de 2014 una queixa argumentada contra la manca de resposta de l’Ajuntament, fent incís en l’actitud de la secretària municipal. El defensor del poble català va respondre el 29, cinc dies més tard, dient que la institució estudiaria el cas i que es realitzarien les gestions realitzades.

La primera notícia de “les gestions realitzades” pel Síndic de Greuges va arribar al veí el 20 de febrer via correu postal. En la seva carta, Rafael Ribó l’informava del següent: “He recordat a l’Ajuntament que l’obligació de donar resposta a les sol·licituds que els ciutadans adrecen a l’Administració forma part del dret a una bona administració, reconegut a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i regulat a l’article 22 de la Llei 26/2010, que inclou el dret a obtenir una resolució expressa i que se’l notifiqui dins del termini legalment establert”.

“És per això –continua la carta del Síndic de Greuges– que he demanat a l’Administració que agiliti al màxim la tramitació de les sol·licituds que vau formular, complint els requisits legals”.

Les consideracions del Síndic de Greuges no van tenir cap efecte positiu. L’Ajuntament va fer cas omís al toc d’atenció del defensor del poble català i va continuar amb la seva actitud de silenci “i ocultació” de la informació. El veí va presentar una nova queixa al mes de juliol passat i Rafael Ribó va respondre que s’havia tornat a adreçar al Consistori de la Roca en uns termes més directes: “Us demano que, si encara no ho heu fet, doneu resposta a les sol·licituds”; i més endavant afegia: “Resto a l’espera que em confirmeu si li heu donat resposta, d’acord amb el meu suggeriment”.

Si l’Ajuntament va contestar o no a aquesta darrera carta del Síndic de Greuges és un dubte, ja que el veí no disposa de cap informació en aquest sentit. Del que sí que hi ha constància és del canvi de secretària municipal: Dolores Melero Guirao ha estat substituïda en el càrrec per Maria Sanpere Herrero, qui té entre les seves responsabilitats la de resoldre els assumptes que la seva predecessora va deixar pendents.

ESCRIT AL COL·LEGI DE SECRETARIS

Escrit adreçat al Col·legi de Secretaris.

Escrit adreçat al Col·legi de Secretaris.

El 9 de desembre de 2014, el veí va enviar un escrit al president del Col·legi de Secretaris i Interventors de l’Administració Local, en què fa un relat detallat dels fets, que acompanya de còpia de tota la documentació relacionada amb el tema, per tal de denunciar l’actuació “obstruccionista” de la secretària municipal, que el ciutadà considera “més pròpia d’una secretària de l’equip de govern que de l’Ajuntament”. A diferència de Melero, Senpere sí està col·legiada.

El document explica que “la secretària municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Maria Sanpere Herrero, funcionària amb habilitació de caràcter nacional col·legiada en aquest Col·legi, segueix sense donar cap resposta a les sol·licituds presentades per aquest ciutadà […] incomplint la seva obligació d’expedir determinada informació certificada, a la vegada que l’Ajuntament, mitjançant el silenci administratiu, ha acordat l’expedició”.

El veí sol·licita al Col·legi que “adopti la resolució que resulti pertinent en relació a l’incompliment del seu deure” per part de la secretària municipal. Actualment, està a l’espera de resposta…

NOTA: Per ampliar les imatges cliqueu a sobre.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.