Decret

Imatge del decret d’Alcaldia. (Per ampliar-la cliqueu a sobre).

El fons és important, però també ho són les formes. L’alcalde de les Franqueses no ho entén així. El 24 de gener de 2013, i mitjançant el decret d’Alcaldia 33/2013, Francesc Colomé (CiU) es va concedir a si mateix la llicència municipal d’obres per pintar la façana del seu habitatge particular. En el millor dels supòsits, entre la presentació de la sol·licitud i la concessió del permís van passar només unes hores.

El tràmit municipal va ser extremadament ràpid, ja que el mateix alcalde va presentar la sol·licitud el mateix dia que se la va concedir. No obstant l’escàs marge de temps, els tècnics municipals van tenir segons consta en el decret signat per Colomé, marge suficient per a estudiar la petició i elaborar un informe favorable determinant que les obres sol·licitades no contradeien la normativa del Pla General d’Ordenació de les Franqueses.

Francesc Colomé, en virtut de les atribucions que té conferides pel càrrec d’alcalde, va resoldre concedir-se a si mateix la “llicència sol·licitada en l’expedient número Obres d’Urbanisme 2013/9” per a executar els treballs amb bastida o màquina elevadora. La fiança es va establir en 240 euros “per tal de respondre de les infraestructures públiques i garantir l’eliminació de runes”, quantitat que podria ser retornable previ informe favorable dels serveis tècnics. Les taxes municipals es van fixar en 108,50 euros.

NIUS D’ORENETES SOTA EL BALCÓ

Nius d'oreneta sota el balcó.

Nius d’oreneta sota el balcó.

L’alcalde de les Franqueses va realitzar els treballs de pintat de la façana de casa seva amb una màquina elevadora. Si uns mesos abans van desaparèixer uns nius d’orenetes que hi havia sota el balcó de l’Ajuntament, Colomé va aprofitar l’obra per treure uns altres que hi havia sota el seu. Es dóna la circumstància que aquests ocells estan protegits.

En el primer cas, a partir de la denúncia d’un veí que va fer fotos que es van publicar en diversos mitjans de comunicació, el Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat va obrir un expedient sancionador a l’Ajuntament de les Franqueses, la resolució del qual encara es desconeix. En el segon, tot indica que l’alcalde va demanar autorització.

4 Responses

  1. Juan

    Sin lugar a dudas, la ética no forma parte la vida de Francesc Colomé. ¿Qué se puede esperar? No esperamos nada bueno. El “todo vale” con tal de conseguir su único bienestar…

    NOTA: “Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.