Durant la sessió celebrada aquest dijous 17 de març, s’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament de Mollet de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. Es tracta d’una liquidació que ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu de 46.759,64 euros i que, segons destaca l’equip de govern, “compleix amb tots els ràtios marcats per la legislació”. Concretament, ha disminuït la ràtio de l’endeutament municipal situant-se en el  71,19 %, un 40% inferior al límit màxim que marca l’Estat i la Generalitat, i s’ha reduït el període mig de pagament en un 15% respecte l’exercici 2014.

En aquest sentit, assenyala el govern municipal, cal destacar que la liquidació positiva de l’exercici 2015 reflecteix una amortització del deute de prop de 3,5 milions d’euros i una baixada del deute deguda, en part, als ajuts rebuts de la Diputació. Una gran part del deute d’aquest exercici correspon als 6,5 milions d’euros pendents de pagament per part de la Generalitat. “Tot i així, s’ha fet un gran esforç per tal de mantenir en tot moment els serveis públics de la ciutat i incrementar la despesa destinada al foment de l’ocupació, el reforçament dels serveis socials i la promoció econòmica”, explica el govern.

Per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, aquesta liquidació positiva dels comptes de 2015 posa de manifest “el rigor i l’esforç que ha aplicat el govern municipal a l’hora de gestionar els recursos municipals, uns recursos que han prioritzat la generació d’ocupació i els serveis públics de la ciutat, prioritzant en tot moment el balanç social per sobre del balanç econòmic”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.