El passat mes de juliol de 2014 es va iniciar una actuació en l’enllumenat introduint elements més eficients els quals permetran l’estalvi d’energia i de costos en la facturació elèctrica. Es tractava de dur a terme la substitució d’una gran part dels elements existents de les instal·lacions municipals per la via del rènting financer, amb l’objectiu d’assolir de forma immediata un estalvi en la factura de la llum que paga l’Ajuntament, fruit de la reducció de la potència dels llums del carrer.

Enllumenat públic de Montmeló. (Foto: Ajuntament)

Enllumenat públic de Montmeló. (Foto: Ajuntament)

Per constatar l’estalvi real en el consum final de l’enllumenat públic, s’ha dut aterme un estudientre els mesos de febrer i agost de 2015realitzant unacomparativa amb els mateixos mesos de l’any anteriorEl resultat de l’estudidóna unes xifres d’un estalvi durant aquest període de set mesos (Febrer-Agost) de 35.025,39 euros. D’aquest estalvi uns 22.849,55 euros on deguts a una disminució dels KWh consumits i 12.175,84 euros a la baixada de les potències contractades. Això representa un estalvi de més d’un 35% sobre la despesa del mateix període del 2014.

Tenint en compte l’evolució i les xifres d’aques estudi, l’Ajuntament preveu que la despesa en enllumenat pel 2016 serà de 111.000 euros. Cal tenir present que el cost el 2014 va ser de 182.464,54 €. Això representa una previsió de més de 70.000 euros sobre la despesa de l’any 2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.