L’alcaldessa de Sant Fost, Montserrat Sanmartí, i l’alcalde de Martorelles, Romuald Belasco, han presentat la proposta consensuada entre els dos ajuntaments per a crear una àrea única de comerç i serveis que dignificarà l’entrada als dos municipis.

A l’estudi de mobilitat del POUM de Sant Fost, vigent des de 2013, es recull la necessitat del desviament de la B500 per tal de poder desenvolupar el planejament.

“Històricament s’ha lluitat per a la variant, per traslladar fora del casc urbà la carretera que parteix el poble pel mig”, explica Montserrat Sanmartí. “Actualment, donada la situació econòmica, es contempla la possibilitat d’un desviament provisional i s’hi està treballant conjuntament amb la Comissió pel desviament de la B500 i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat”.

El desviament provisional de la B500 suposarà té un descens del trànsit al tram de la B500, anomenat carrer Barcelona, que comparteixen Sant Fost i Martorelles, i permetrà que ambdós municipis actuïn conjuntament i puguin implementar els projectes de reforma i de dinamització pendents als seus plans d’actuació urbanístics i les propostes de la Llei de Barris.

TRANSFORMAR EL CARRER

Els planejaments dels dos pobles conflueixen en una mateixa línia: la transformació del carrer Barcelona en una avinguda del poble amb comerços i serveis.

Aquesta proposta de remodelació del carrer Barcelona s’emmarca com una actuació més del procés que ja s’ha portat a terme per transformar l’accés als municipis de Sant Fost i Martorelles des de l’entrada Nord de la B-500 des de Mollet.

Entre aquestes actuacions executades per millorar la qualitat i accessibilitat de la principal via municipal, a Sant Fost es poden destacar:

1. La construcció de la rotonda per regular la circulació a la cruïlla de la B-500 amb el C/ Santa Rosa .
2. La finalització de la Urbanització del Polígon Industrial al C/ Santa Rosa i l’enderroc de la antiga Serradora per facilitar l’accés al polígon industrial
3. La construcció de La Serradora, Centre de Promoció Econòmica, i l’estesa de fibra òptica al polígon.

UNA GRAN RAMBLA

El tram a remodelar del carrer Barcelona té una llargada de 450 metres (des de la rotonda davant del LIDL fins a cruïlla de Can Calet. L’amplada actual del carrer és variable, en els trams més estrets és d’11 metres totals (una calçada central de 7 metres i voreres de 2 metres a banda i banda).

La proposta de remodelació amplia la secció del carrer a 38 metres entre les façanes dels futurs nous edificis. A la banda de Sant Fost, el POUM preveu una alineació de les edificacions que es retira 7 m respecte de l’actual (la vorera passarà dels 2 m als 9m).

A la banda de Martorelles, el Pla de Millora Urbana del carrer Barcelona estableix que les alineacions de les noves edificacions residencials retrocediran 25,5 m respecte de l’eix del carrer.

Aquesta nova amplada permetrà crear una gran rambla que disposarà de carril per estacionament i parada autobús; tram de passeig central i voreres laterals; i carril bici.

UN NOU ESPAI PÚBLIC

Martorelles té molt més avançada l’execució del pla. Sant Fost hi anirà treballant de manera participada amb els agents implicats a mesura que es vulguin fer operacions urbanístiques.

Amb aquesta proposta s’aconseguirà:

1. Crear un nou espai públic de qualitat a l’entrada dels municipis que transformi les seva imatge de manera conjunta.
2. Fomentar i reactivar l’activitat comercial local amb la creació d’aquest nou eix que disposarà de baixos comercials.
3. Transformar la carretera en un carrer. Reduint la intensitat del trànsit i prioritzant l’espai per als vianants.

Leave a Reply

Your email address will not be published.