El Ple municipal celebrat dijous de la setmana passada va aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per 2016. La modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, la de l’Impost sobre Béns immobles, és la que més controvèrsia va general en el plenari. La regidora d’Hisenda i Economia, Montse Torras, va explicar que es mantindria el tipus d’interès en l’IBI, però que aquest es veuria augmentat un 10% a causa de l’actualització aplicada pel cadastre.

L’alcalde, Francesc Bonet, va justificar la decisió explicant que “no pugem l’IBI, el que puja són els valors cadastrals. Això no ve condicionat per nosaltres, sinó per un préstec que l’anterior govern va demanar amb carència que obliga a augmentar en 420.000 euros el que s’ha de pagar aquest any en concepte d’amortització i interessos: en total 1.120.000 euros. L’Ajuntament està hipotecat i hem actuat amb sentit comú, ja que tot i aplicant aquesta actualització cadastral encararíem els pressupostos 2016 amb un dèficit de 100.000 euros”.

El regidor d’I-ERC, Pere Cabot, va lamentar la decisió “tenint en compte que els últims quatre anys s’ha augmentat un 35% l’IBI i no hi ha millors serveis pels ciutadans de Santa Eulàlia. Aquesta és la via fàcil i no ens agrada”.

Esteve Aymà, de CDC, va criticar també la decisió argumentat que “hi ha altres opcions, com fer una reestructuració del deute que tenim amb els bancs”.

Abraham Requena, del PSC, va sentir-se sorprès per “la irresponsabilitat política de CDC votant en contra, quan van ser ells qui van demanar el préstec”. El socialista va donar suport a la modificació de les ordenances “per responsabilitat amb el poble de Santa Eulàlia”, però deixant clar que els propers Pressupostos han de ser “eminentment socials”.

Agustí Gonzalo, de ICV-EUiA, va criticar que, en el seu dia, “el préstec es fes per cobrir un deute, però també per enriquir la banca”. Gonzalo va acceptar la necessitat de l’augment del 10%, però sabent que “aquests augments tenen certa injustícia, perquè repercuteix a tothom per igual. Hi ha gent que no ha pagat l’IBI d’aquest any ni del que vindrà, perquè simplement no s’ho pot permetre”.

La modificació de les Ordenances Fiscals va comptar amb els vots a favor de Poble Unit (5) i PSC (1), els vots en contra de I-ERC (4) i CDC (2) i l’abstenció de ICV-EUiA (1). El vot de qualitat de l’alcalde va permetre l’aprovació.

Una de les novetats de l’Ordenança Fiscal número 1 és que permetrà gaudir d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost aquells béns immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

Entitats com Apindep Ronçana serà una de les que se’n veuran beneficiades. Una altra de les novetats es veurà reflectida en l’Ordenança Fiscal número 5, la de l’Impost sobre activitats econòmiques, on es classificaran les grans empreses situades a la carretera de Barcelona en el mateix coeficient que ho fan les grans empreses situades al Polígon de Can Magre. Això suposarà un impacte positiu per a l’Ajuntament de 6.000 euros.

L’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia farà, doncs, que un total de nou ordenances es vegin modificades. A més a més, s’afegeix una de nova: la de gestió de runes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.