Santa_Maria_Martorelles_altaLa Diputació ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles el Mapa de Patrimoni Cultural i Natural del terme municipal, fruit del conveni signat entre ambdues institucions, on hi ha inventariats 150 elements.

D’aquests elements, el 57,5% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 9% al moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 9% al documental (fons documentals i d’imatges), un 13,5% a l’immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 11% al natural (zones d’interès natural).

Aquest Mapa ha estat realitzat per la Diputació amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament, que han aportat els seus coneixements i han participat en els treballs de recerca.

Actualment hi ha 142 municipis de la demarcació de Barcelona on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, i n’hi ha 15 més en procés de realització.

La realització de Mapes del Patrimoni Cultural Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració. Això permet que les corporacions locals tinguin un coneixement global del patrimoni del seu terme municipal i puguin establir mesures per a la seva protecció i conservació així com planificar-ne la rendibilització social.

Leave a Reply

Your email address will not be published.