El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat la intervenció temporal del servei d’abastament d’aigua potable en el nucli urbà, gestionat per la Comunitat d’Aigües, SL.

L’acció es pren, segons ha informat l’Ajuntament, després d’haver-se detectat diverses anomalies pels serveis tècnics municipals en la prestació del servei com el baix rendiment d’explotació i increment de pèrdues, deficiències en les infraestructures d’abastament com la sèquia, canonada principal i pous, la xarxa de distribució i instal·lacions deficients i obsoletes i l’incompliment del Pla director i manca de planificació i deficiències de documentació, entre d’altres.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha advertit a la Comunitat d’Aigües SL que en el cas de no corregir la situació irregular, en els termes assenyalats a l’informe dels serveis tècnics municipals, en el termini d’un mes, es portarà a terme la intervenció temporal del servei i la seva assumpció transitòria per part de l’ajuntament, per una durada màxima de dos anys, o fins que s’acrediti, segons criteri de la Corporació, que l’empresa gestora de l’aigua potable està en condicions de seguir la gestió normal del servei.

El consistori també ha acordat que un cop transcorregut el termini concedit, si persisteix l’incompliment, aquest acord d’intervenció del servei executiu i es portarà a terme. Tanmateix s’explicita que en cas que la Comunitat d’Aigües SL es faci efectiu el cessament de l’activitat de prestació del servei d’abastament d’aigua potable a la població més enllà del 12 d’octubre, s’acorda procedir a la intervenció immediata del servei i facultar expressament a l’alcaldia per tal que dugui a terme totes les actuacions que siguin necessàries per garantir la continuïtat en la prestació del servei de subministrament d’aigua potable a la població.

Leave a Reply

Your email address will not be published.