El Ple de l’Ajuntament ha aprovat provisionalment per unanimitat baixar el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles de caràcter urbà (IBI) del 0,87 al 0,82, el que repercutirà en una rebaixa del rebut de l’IBI en un 5,21%.

EXEMPCIÓ DE LA PLUSVÀLUA DE DACIONS

D’altra banda, el Ple ha aprovat provisionalment per unanimitat la modificació de l’Ordenança fiscal que regula l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), per adaptar-se a la nova normativa estatal i incorporar l’exempció d’aquest impost en els supòsits de dacions en pagament de l’habitatge habitual.

A més, a l’article 6 d’aquesta Ordenança s’incorpora una bonificació del 95% per a aquells terrenys on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. La declaració d’especial interès o utilitat municipal haurà de ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament. La resta de bonificacions continuen vigents.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.