El dolor de la part inferior de l’esquena o lumbàlgia és el principal problema de salut referit per la població adulta de Catalunya i afecta a persones de qualsevol edat però especialment d’edat avançada i dones. Dins de les patologies de l’aparell locomotor és la que causa més consultes mèdiques, tant a nivell de l’atenció primària (AP) com de l’atenció especialitzada (AE) en hospitals, i més processos de rehabilitació. Així mateix, és el problema de salut que genera més dies d’invalidesa temporal entre la població activa.

L’any 2011 la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers conjuntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS) a través del SAP Granollers-Mollet van iniciar el projecte de model integrat de la lumbàlgia al Vallès Oriental Central, amb l’objectiu de millorar la continuïtat assistencial dels pacients afectats per aquesta patologia, la capacitat de resolució de l’atenció primària i l’accés a l’atenció especialitzada que es realitza als hospitals.

Segons informa Salut, la implantació de la ruta assistencial de lumbàlgia al Vallès Oriental Central ha permès reduir les llistes d’espera per l’adequació dels serveis en funció de la necessitat del pacients; augmentar l’eficiència del procés diagnòstic i terapèutic de la lumbàlgia i millorar la capacitat resolutiva de l’AP establint criteris per a la derivació, apropant l’activitat de fisioteràpia i reforçant l’autocura del pacient.

Des de la implantació del model integrat de la lumbàlgia s’han reduït un 31,6% de les derivacions que es fan des de l’AP a l’AE. També ha millorat l’adequació de proves diagnòstiques, destacant la disminució en un 94,4% de les tomografies axials computeritzades lumbars demanades des de l’AP i mantenint el nombre de ressonàncies magnètiques lumbars que, en els casos indicats, faciliten més informació i són més segures pels pacients.

UN NOU MODEL D’ATENCIÓ

Es tracta d’un model d’atenció multidisciplinar basat en el consens dels professionals de l’AP (metges i professionals d’infermeria) i de l’AE (metges especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia, reumatologia i clínica del dolor). Aquestes són les millores que ofereix:

  • Creació d’una via de derivació a l’atenció especialitzada comuna (finestra única) per evitar que el pacient recorri per diferents especialitats generant visites inadequades.
  • Introducció de la consultoria virtual.
  • Desplegament d’una plataforma d’interoperabilitat de processos assistencials de l’ICS, que permet la connexió dels sistemes assistencials de l’atenció primària de salut amb l’Hospital General de Granollers per tal de fer més eficient la gestió de fluxos de derivació de pacients.
  • Ús de la Història Clínica Compartida de Catalunya i del repositori Central d’Imatges de Catalunya.

El model és el reflex del treball en xarxa que desenvolupen, des de fa anys, els professionals de l’hospital conjuntament amb l’atenció primària, en la millora de la qualitat dels processos assistencials, l’eficiència i l’optimització dels recursos.

UN PROJECTE EMMARCAT EN EL PLA DE SALUT

El Pla de salut 2011-2015 és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Entre d’altres línies d’intervenció el Pla de Salut busca millorar la resolució en els àmbits de relació més freqüents entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada entre els quals es troben les malalties de l’aparell locomotor com ara la lumbàlgia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.