En tres anys, de 2011 a 2013, Parets ha reduït el seu deute en 3,6 milions d’euros. Aquestes són les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en què es recull tot el deute dels ajuntaments d’Espanya.

Al Vallès Oriental, set municipis han incrementat el seu deute i la resta s’ha disminuït. En una mateixa franja d’habitants, entre 17.000 i 19.000, Parets del Vallès i Caldes de Montbui són els que més han reduït aquest endeutament viu. En el cas de Parets, l’any 2011, el deute pendent era de 12,368 milions d’euros i el 2013 es tancava amb 8,768 milions d’euros d’endeutament viu. Aquestes xifres indiquen una reducció de 3,6 milions d’euros, un 29,11 % en els darrers tres anys.

El deute viu fa referència als crèdits que l’ajuntament té subscrit amb les entitats bancàries i que és necessari per poder executar el programa d’actuació. En moltes ocasions, cal sol·licitar el préstec fins que s’obtenen ingressos procedents d’altres administracions, com ara la Generalitat o el Govern central, així com la previsió de la recaptació d’impostos, i un cop percebuts els ingressos es procedeix a l’amortització del deute.

L’amortització de deute ha estat una de les línies prioritàries de l’Ajuntament en aquesta legislatura, vinculat a un pla de treball intern dut a terme per Serveis Econòmics. L’equip de govern ha posat l’èmfasi en la solvència econòmica, l’estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de despesa i la sostenibilitat financera, a més del compliment de la llei de morositat per la qual s’estableix un període màxim de pagament de factures a proveïdors.

Leave a Reply

Your email address will not be published.